Apstrādes politika

PRIVĀTUMA POLITIKA 

AS "UPB"

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS PRETENDENTIEM,  ATSAUKSMJU SNIEDZĒJIEM UN CITIEM PERSONĀLA ATLASĒ IESAISTĪTIEM DATU SUBJEKTIEM

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir AS "UPB", reģistrācijas numurs 42103000187, juridiskā adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401.
Ar mums var sazināties pa tālruni +371 63427009 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: upb@upb.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, varat ar mums sazināties, rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: das@upb.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu vakanto amatu kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrādi.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kuras vēlas pretendēt uz mūsu un citu uzņēmumu, kas ir iekļauti mūsu uzņēmumu grupā, izsludinātajiem vakantajiem amatiem, kā arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši pretendenti (piemēram, atsauksmju devēju dati), iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, Interneta vietnes izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un mēs tos apstrādāsim, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš definētiem leģitīmiem nolūkiem, tostarp turpmāk minētajiem. 

a)      Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu īstenošanai

Šajā nolūkā mēs vācam CV (profesionālās dzīves gājuma aprakstu) un tam pievienotos dokumentus no pretendentiem, mēs sazināmies ar pretendentu un pretendentu norādītajiem atsauksmju sniedzējiem, lai savāktu atsauksmes, ar pretendenta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, kā arī, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās.

Šim nolūkam un iepriekš norādītajiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: pretendenta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), pretendenta izglītība un iepriekšējā darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes, un to kontaktinformācija, atsauksmes par pretendentu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīgā amata izpildei un atbilstošākā pretendenta noskaidrošanai. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

-          piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 6. panta 1. punkta (a) apakšpunkts) – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem;

-          līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts) – attiecībā uz to pretendentu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;

-          juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (c) apakšpunkts) – atsevišķos gadījumos attiecībā uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātas prasības konkrētam amatam;

-          pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu. 

b)      Darba līguma noslēgšanai

 Šajā nolūkā mēs vācam informāciju, kas ir jāiekļauj darba līgumā un tā pielikumos, veicam Jūsu identifikāciju, pārbaudām Jūsu kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, noformējam darba līgumu.                      

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikācijas dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, norēķina konta numurs, ja nepieciešams, veselības dati.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

-          līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts);

-          juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (c) apakšpunkts) – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamajām kvalifikācijas prasībām, kā arī ziņošanu par nodarbinātības faktu valsts iestādēm (piem., Valsts ieņēmumu dienestam);

-          pārziņa pienākumu izpilde un tiesību īstenošana nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta (b) apakšpunkts) – attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati, piederība arodbiedrībai) apstrādi. 

c)       Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums būtu jāveic mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošana, jāizmanto personas datu apstrādātāji dažādu funkciju nodrošināšanai, ja nepieciešams, jāapmainās ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, jāizmanto normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. 

Šim nolūkam mums varētu būt jāapstrādā vismaz šādi personas dati: videoierakstos esošie dati, piekļuves kontroles sistēmās fiksētie dati par telpu apmeklējumu u. c. 

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai:

-          pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts).

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlī) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu Nr. 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
 
5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem? 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. 

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji, personāla nodaļas darbinieki;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes.
 
6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies? 

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, nododot datus, izvērtējam tā nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 

Pašlaik mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1) ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2) IT infrastruktūras, datubāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

3) citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa un citu uzņēmumu, kas ir iekļauti mūsu uzņēmumu grupā, personāla atlases procesa nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)? 

Pamatā mēs nenododam datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Tikai gadījumos, ja šāda nepieciešamība rodas, ievērojot Jūsu darba līgumā noteikto darba vietu, Jūsu nodarbinātību ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, mums būtu jānodod attiecīgie dati.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik ilgi to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 
 
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
 
Piemēram, Jūsu uz konkrētu amata vakanci iesniegto CV un tam pievienotos dokumentus mēs glabāsim līdz konkursa noslēgumam, kā arī pēc tā vismaz sešus mēnešus, lai nodrošinātos pret iespējamām prasībām un tiesvedību pret mums. Savukārt, ja Jūs būsiet iesnieguši CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī turpmākām atlasēm, mēs Jūsu CV un tam pievienotos dokumentus glabāsim vienu gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai. 
 
Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, CV un tam pievienotie dokumenti pēc nepieciešamības var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti visu darba līguma spēkā esamības laiku.
 
9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi? 

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, tālruņa numura vai e-pasta maiņa, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.                                              

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
 
Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, saņemot Jūsu pieprasījumu, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja tas nav īpašs pieprasījums, kuram ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. 

Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem vai īstenot citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā (adrese: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401) katru darba dienu no plkst. 10 līdz 16;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šādu adresi: Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401;

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu upb@upb.lv; ieteicams to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju un atkarībā no attiecīgās situācijas mēs paturam tiesības lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgajai personai.
 
Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un turpmāk mēs Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kas ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kas pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. 

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar jautājumiem par personas datu apstrādi?

Ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. 

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugi Datu valsts inspekcijai un cita ar to saistīta informācija ir pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati? 

Galvenokārt mēs Jūsu informāciju vācam, lai veiktu personāla atlases procesu, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos noteiktas informācijas iegūšana mums ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs obligāti nepieciešami, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus? 

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

1) no Jums paša, kad Jūs iesniedzat mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu;

2) no pretendenta, ja viņš ir norādījis Jūsu personas datus atsauksmju par viņu saņemšanai;

3) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums;

4) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums iesniegumus, sūtīsiet e-pastus, zvanīsiet mums;

5) no Jums, ja Jūs sniedzat informāciju par pretendentu;

6) attiecīgos gadījumos no videonovērošanas ierakstiem un piekļuves kontroles sistēmām.

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?                                                       

Mēs neizmantojam Jūsu datus automatizētu lēmumu pieņemšanā.