home    site map    UPB AS PREZENTĀCIJA / 2017
   
   par mums      struktūra      jaunumi      produkti / projekti      sabiedriskie projekti      vakances      fotogalerija      kontakti  
 
    

LV

EN

RU

DE
 
 
 
AKTUALITĀŠU ŽURNĀLS PDF
  LEJUPLĀDĒT PĒDĒJO VERSIJU
  ARHĪVS
  PRODUKTU KATALOGI
 
 
HOLDINGA JAUNUMI
 
   
 
   
 
   
 
   
  VISI JAUNUMI
   
 
    Izdrukāt      Nosūtīt  
 
 

  

| 07. 03. 2014 | UPB holdings reģistrē jaunu kapitālsabiedrību Londonā.

Lielbritānijā reģistrētais uz­ņēmums nodarbosies ar UPB holdinga produktu un pakal­pojumu pārdošanu, vienlaikus veicot padziļinātu potenciālā tirgus izpēti, DB informēja a/s UPB valdes priekšsēdētājs Ul­dis Pīlēns.

Paplašinoties saimnieciskajai darbībai Skandināvijā, tiek ari pētīta iespēja iegādāties kādu inženiertehnisku uzņēmumu Skandināvijā. Holdinga apgro­zījums pērn audzis par 11%, un eksporta apjoms jau vairākus gadus ir virs 60%.

«Esam gatavi lielākam atspē­rienam,» saka U. Pīlēns, vien­laikus norādot, ka starptau­tiskās situācijas saasināšanās var nozīmēt tirgus sabremzēšanos Eiropā.

 

Politiski svarīgi

«Holdinga mērķis ir kļūt par in­dustriālu koncernu ar iespēja­mi dziļāku integrāciju Eiropas tirgos,» saistīto uzņēmumu dibināšanu ārvalstīs skaidro U. Pīlēns. Londonā reģistrētajā uzņē­mumā darbā tiks pieņemti arī vietējie inženiertehniskie spe­ciālisti. Lielbritānija UPB pro­duktu grupai ir ļoti interesants tirgus, viņš atzīst. īpaši tas at­tiecas uz sarežģītu būvkons­trukciju, enerģētikas un ma­šīnbūves sektoru.

 

Sarežģītu fasāžu un būvob­jektu references Skandinā­vijā un Vācijā ir laba vizīt­karte jaunos tirgos. Latvijas eksportspēju var vērtēt no­sacīti trīs līmeņos, uzskata U. Pīlēns. Uzņēmējaprāt, politiski nozī­mīgākais un tautsaimnieciski nepieciešamākais eksporta veids ir būt integrētiem Ei­ropas saimnieciskajā telpā ar regulāru pasūtījumu portfeli. «Mums tas ir izdevies,» apgal­vo uzņēmējs. Taču valsts līme­nī tas tiek akcentēts par maz, jo «Latvijai ir šā laika aktuali­tātēm neatbilstoša eksporta politika». Lielākais politiskās stabilitātes garants ir ekono­miskā integritāte Eiropā, būt neatņemamai šā reģiona darba dalīšanas sastāvdaļai, uzsver UPB vadītājs.

 

«Tas, protams, ir garās distan­ces ceļš un nav saistīts ar āt­riem panākumiem» viņš pie­bilst. Stabilitāte apgūtajos tir­gos ļauj plānot dziļāku integrā­ciju - tieši tāpēc tiek apsvērta doma plašākai pārstāvniecības bāzei Skandināvijā.

 

Apzināties sevi

UPB holdinga nākotnes plā­nos ir arvien dziļāka integrā­cija Eiropas Savienības saim­nieciskajā telpā. Uzņēmums nedaudz skeptiskāks ir par Latvijas iekšējā tirgus attīs­tības dinamiku. Valstīs, kur ir UPB pārstāvniecības vai uzņēmumi, ir lielākas un vai­rāk integrētas ekonomikas, kas garantē daudz plašākas iespējas.

 

«Jo plašākos tirgos esam, jo labāk varam apzināties savu konkurētspēju un stiprināt to,» skaidro uzņēmējs, jautāts par to, kura no UPB struktūrām uzrāda augstāko rentabilitāti un konkurētspēju, holdinga vadītājs apgalvo, ka aizvadī­tais gads parādījis līdzsvarotu holdinga darbību. «Efektivitā­te, pašu kapitāla atdeve ir pie­tiekami augsta visās nozīmīgā­kajās UPB struktūrās - vai tie ir lielie atslēgas projekti ener­ģētikā, kā arī metāls, betons, dzelzsbetons, stikls, alumīnijs, koks, to projektēšana, piegā­de un montāža,» viņš izklās­ta. Koncerna koncepts paredz vēl dziļāk izmantot struktūru sinerģiju, virzoties uz arvien industriālāku koncernu ar vēl plašāku ģeogrāfiju un mazāku atkarību no vietējā tirgus spe­cifikas. Piemēram, UPB sadar­bojas ar vairāku valstu izglītī­bas iestādēm, lai finansētu pie­lietojamās zinātnes integrēša­nu ražošanā, jau veikta vairāku jaunu produktu testēšana, tiek strādāts pie inovācijām alter­natīvās enerģijas projektos.

 

Nemieri bremzēs

Šis gads UPB holdingam sā­cies labi - aptuveni 60 miljo­nu eiro pasūtījumu portfelis jau gada sākumā veido plašu ģeogrāfiju un nodrošina pilnu slodzi visām holdinga struktūrām pirmajā pusgadā, kas savukārt nozīmē sociālu sta­bilitāti un nepārtrauktas in­vestīcijas attīstībā. Holdinga menedžments nepārtraukti analizē tirgus situāciju dažā­dos reģionos, tostarp mone­tāro politiku, sociālo politiku, jaunus strāvojumus pirms ES parlamenta vēlēšanām, lai lai­kus identificētu izmaiņu indi­kācijas ekonomikā.

 

«Lielākais risks, kas sagaida šā gada otrajā pusē, ir starp­tautiskās politiskās situācijas saasināšanās. Notikumi Uk­rainā samazinās kopējo tirgus aktivitāti arī Eiropas Savienī­bas dalībvalstīs, solot daudz sarežģītāku otro pusgadu. Eiropas Savienības parlamen­ta vēlēšanas maijā palielinās populisma klātbūtni Eiropas Savienības politikā,» progno­zē U. Pīlēns. Tas atstās ietekmi arī uz in­vestīciju plānošanu tuvāka­jiem gadiem, tostarp izmaiņas paredzamas arī jau iezīmēta­jos ES finansējuma virzienos nākamajam plānošanas pe­riodam.  

 

Avots:

Vēsma Lēvalde

Dienas Bizness

 
 
 
 
         Atpakaļ
 
 
 
       UPB © 2007 Copyrights | Kontakti
Site design and programming by | CIMO |